Net als bij andere gelegenheden denken wij, in het kader van de taak die wij onszelf als Europees Netwerk Kerk in Beweging hebben opgelegd, in deze zeer moeilijke tijd na over de kwesties die het meest centraal staan in het politieke en burgerlijke leven van ons continent. Zij zijn dringend en belangrijk, en wij pakken ze aan vanuit de diepe waarden die ons geloof in het Evangelie ons ingeeft. Wij doen dit in het volle besef dat wij ons openlijk verzetten, ook in naam van ons sterk pro-Europees standpunt, tegen sterke belangen, beperkingen, slechte internationale betrekkingen en ook tegen de gevoeligheid van een deel van de publieke opinie. Wij vragen de Europese instellingen vastberaden om actie te ondernemen op basis van criteria van menselijke broederschap en redelijkheid die herinneren aan de beste momenten en erfenissen van de Europese geschiedenis.

Er zijn drie vragen die we stellen:

1) In de wereld worden we geconfronteerd met een algemeen onrecht, dat van de relatie met Covis-19. Een kwaad dat iedereen toebehoort, arm en rijk, kan op een radicaal verschillende manier onder ogen gezien en genezen worden naargelang de plaats waar men geboren is en leeft. De informatie waarover wij beschikken Our World in Data Covid Vaccination dataset vertelt ons dus dat ieder mens anders wordt door de belangen van grote farmaceutische bedrijven en het verzet van te veel regeringen tegen een beleid dat kiest voor het algemeen welzijn en gelijkheid beslist. De organen van de Europese Unie hebben zich niet geschaard achter "het initiatief dat India en Zuid-Afrika bij de Wereldhandelsorganisatie hebben ingediend en waarin wordt opgeroepen tot een tijdelijke opschorting van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vaccins, apparatuur en therapieën om het hoofd te bieden aan Covid-19" Er is nu hoop. Op 20 mei heeft het Europees Parlement met een meerderheid van slechts negen stemmen een tekst goedgekeurd waarin de Europese Unie wordt opgeroepen deze richting in te slaan.

De eindstemming vindt plaats in de assemblee op 17 juni. Een mobilisatie van het maatschappelijk middenveld, van NGO's, van de christelijke opinie is noodzakelijk opdat de zaken veranderen en een minimum aan internationalistische solidariteit concreet gestalte krijgt. Paus Franciscus heeft als geen andere leider ter wereld woorden van waarheid gesproken ("een variant van deze coviditeit is het gesloten nationalisme, dat een internationalisme van vaccins verhindert"). Een initiatief dat de Commissie zal dwingen haar standpunt te herzien, is het initiatief dat gebruik wil maken van de organisatie van de consensus waarin de artikelen 114 en volgende van de Unie voorzien, door middel van een grote inzameling van handtekeningen in verschillende staten. Hieraan wordt momenteel gewerkt Geen winst op de pandemie.

2) Het probleem van de migranten kan niet worden opgelost door alleen maar te wennen aan de doden op zee, de wrede opsluitingen in de lagers in Libië en de weigeringen in Afrika die vaak illegaal en brutaal gebeuren. Dit is het nieuws, dit is de brute oplossing en de situatie zal er niet beter op worden. De oorzaken zijn welbekend: de economische en sociale situatie en oorlogen in landen in grote nood, terrorisme van islamitische oorsprong, militaire aanwezigheid van buitenaf en de exploitatie van plaatselijke hulpbronnen. Een opvangbeleid op ons continent dat volgens veiligheidscriteria wordt beheerd, gebaseerd is op een verplichte en rationeel verdeelde verdeling van de migranten over de verschillende landen van de Unie en dat in sterke integratiestructuren voorziet, wordt onvermijdelijk en dringend. Deze lijn wordt niet alleen en vooral om humanitaire redenen geëist, maar ook, redenerend volgens een logica van een vooruitziende blik op lange termijn, om het hoofd te bieden aan de demografische achteruitgang en om te kunnen genieten van jeugd en actieve krachten. Religies moeten in dit perspectief een beslissende rol spelen.

3) Een nieuwe koude oorlog is enige tijd geleden opnieuw begonnen, de "vijandelijke" landen zijn nu Rusland en China. Deze situatie krijgt weinig aandacht van de publieke opinie, die wordt afgeleid door de pandemie, de media en meer directe problemen. De Europese Unie, die overal haar militaire uitgaven verhoogt, kan en wil geen eigen politiek optreden en kijkt passief toe, zij is geconditioneerd door het NAVO-lidmaatschap van bijna al haar landen en door de stille maar zeer doeltreffende lobby van het militair-industriële systeem. In mei en juni vindt op Europees grondgebied de grootste militaire oefening sinds de val van de Berlijnse Muur plaats (Defender Europe 21 met tienduizenden militairen). En gedurende de hele pandemie waren de wapenindustrieën de enige industrieën die vrijgesteld waren van de opschorting van de productie.

Wij vinden dat het standpunt van de EU radicaal anders moet zijn. Nucleaire herbewapening heeft vluchtige en oplossende internationale normen. Men is zich niet bewust van de ernst ervan. Het is schandalig dat de EU-landen het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens in het geheel niet hebben ondertekend. Europa zou in de wereld een referentiepunt moeten zijn voor een beleid van bemiddeling en vrede in conflictgebieden en "zou zijn eigen initiatieven moeten lanceren of die van de lidstaten of van maatschappelijke organisaties moeten bevorderen en ondersteunen op het gebied van geweldloze acties van conflictpreventie, -bemiddeling en -beheersing" (uit het document van EN en dertig andere organisaties vijftig jaar na de ondertekening van de Verdragen van Rome).

Europa heeft een toekomst voor zich wanneer het de wil combineert om allerlei problemen gezamenlijk aan te pakken (in de eerste plaats milieuproblemen) en lokale en nationale nationalismen te overwinnen, met het vermogen om ver te kijken, waarbij het zich ook seculier weet te laten inspireren door christelijke waarden en interreligieuze broederschap. Dit is de levendige hoop van vele basisverenigingen en van het Europees Netwerk Kerk in Beweging.

Europees Netwerk Kerk in Beweging.

_________________________________________________________________________________________